Tuesday, August 04, 2020

Przedmiot Metodologia projektowania systemów informatycznych prowadzony jest w formie projektu.

 1. W ramach zajęć studenci opracowują projekt grupowy systemu informatycznego, z którego postępy prezentowane są na kolejnych zajęciach.
 2. Mierzalnym efektem realizacji projektu jest przygotowanie dwóch opracowań:
  • założenia systemu,
  • projekt techniczny.
 3. Projekt konkludowany jest na ostatnich zajęciach w ramach prezentacji.
 4. Obecność na zajęciach jest obowiązkowa.

ZOOM ID: 239-272-578

PASS: MPSI

Tematyka zajęć

ETAP I - Założenia systemu, termin oddania 8 zajęcia - 27.04.2020

Zakres opracowania:

 1. Ogólna prezentacja tematu.
 2. Opracowanie analityczne charakteryzujące istniejącą rzeczywistość, z punktu widzenia potencjalnego odbiorcy systemu (zamawiającego), w stopniu niezbędnym do dalszych prac projektowych. Może zawierać np.:
  • schematy organizacyjne,
  • tablice decyzyjne,
  • schematy czynnościowe,
  • instrukcje,
  • mapy procesów,
  • tworzone i gromadzone dokumenty,
  • schemat obiegu informacji,
  • charakterystykę wykorzystywanego sprzętu,
  • czynniki nieformalne.
 3. Analiza otoczenia (m.in. wymiar polityczno-prawny, ekonomiczny, techniczny, społeczno-kulturowy, organizacyjny itd.).
 4. Stan wiedzy w zakresie danej klasy systemów - przegląd literaturowy, dziedzinowy.
 5. Podsumowanie dotychczasowych analiz.
 6. Ogólne założenia systemu.
 7. Charakterystyka podstawowych zadań realizowanych przez projektowany system.
 8. Charakterystyka środków technicznych niezbędnych do funkcjonowania systemu.
 9. Analiza ekonomiczna projektu, a w tym:
  • budżet realizacji projektu
  • budżet wdrożeniowy
  • koszty funkcjonowania systemu po wdrożeniu
 10. Wstępny harmonogram realizacji, a w tym:
  • identyfikacja zadań i etapów,
  • identyfikacja tzw. kamieni milowych,
  • identyfikacja ryzyk (opcjonanie).
 11. Charakterystyka istotnych zmian organizacyjnych wynikających z ewentualnego wdrożenia systemu.
 12. Perspektywy rozwoju systemu.

ETAP II - Projekt techniczny, termin oddania 13-14 zajęcia Zakres opracowania:

 1. Ogólny schemat systemu - podział na części i moduły funkcjonalne, diagramy UML
 2. Projekt techniczny składowej danych - struktura bazy danych, diagram i opis
 3. Specyfikacja dokumentów wejściowych i wyjściowych
 4. Szczegółowe algorytmy wykorzystywane w ramach poszczególnych funkcji systemu - diagramy UML
 5. Model zależności wystepujących w projektowanym systemi w postaci formalnych schematów i diagramów - BMM, UML, BPMN, DFD, ERD, STD
 6. Projekt interfejsu użytkownika
 7. Projekty interfejsów wymiany danych (API)
 8. Modelowanie struktury programów
 9. Zasady organizacji pracy z systemem

Dokumentacja systemu

 1. Raport z założeniami systemu wraz z opracowaniem analitycznym.
 2. Projekt techniczny.
 3. Dokumentacja techniczna.
 4. Dokumentacja użytkowa.
  • Podręcznik instalatora systemu,
  • Podręcznik administratora,
  • Podręczniki użytkowników.

Dodatkowo

 1. Materiały szkoleniowe
 2. Dokumentacja testów
 3. Dokumentacja wdrożeniowa
 4. Materiały informacyjne i reklamowe

PREZENTACJA - 15 zajęcia

Przesyłanie opracowań

 1. Każda grupa przygotowuje jedno opracowanie, które następnie jest przesyłane przez kierownika grupy.
 2. Opracowanie należy przesłać za pośrednictwem systemu zgłaszania prac.
 3. Opracowanie powinno zostać przesłane jako plik pdf. O ile istnieje potrzeba dołączenia dodatkowych plików, zależy przesłać je w archiwum np. zip, 7z, czy rar.
 4. Pliki opracowania należy nazwać zgodnie ze wzorcem:

{Opracowanie X} {Imię i Nazwisko}

gdzie:

 • {Etap X} - identyfikuje część dokumentacji, która jest aktualnie przesyłana (zalozenia, projekt_techniczny)
 • {Imię i nazwisko} - imię i nazwisko kierownika grupy

Wyciąg z zasad oceniania

 1. Każde opracowanie oceniane jest w skali akademickiej (0-5,5)
 2. Prezentacja projektu oceniana jest przez pozostałe grupy, w taki sposób, że każda grupa wskazuje porządek obrazujący jakość przedstawionych projektów przez pozostałe grupy. Grupa na pierwszym miejscu otrzymuje 5 punktów, a każda kolejna o jeden punkt mniej. Na podstawie utworzonej listy rankingowej prowadzący udziela dodatkowych punktów kietrownikom, które to punkty mogą oni rozdysponować pomiędzy członków grupy.
 3. Kierownik grupy, w zależności od jakości opracowania otrzyma dodatkowe 0-3 punktów, które będzie mógł rozdysponować pomiędzy członków grupy.
 4. Punkty odpowiadają zmianie oceny w skali akademickiej.

Oceny

Oceny

Do końca semestru pozostało